Sklep LZMO Kominy

Walne zgromadzenie


2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. w restrukturyzacji na żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał
2017-10-30

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 listopada 2017 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39 (parter), 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych którym mowa w art. 84 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. w restrukturyzacji na żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał oraz zmianie statutu
2017-10-02

Zarząd LZMO spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku (adres Spółki: ul. Reymonta 7, 68-300 Lubsko), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369775, działając na podstawie art. 398 związku z art. 400 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

na dzień 30 października 2017 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adama Suchty, ul. Sienna 39 (parter), 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Proponowana zmiana statutu Spółki:

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Wierzbin”.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. w restrukturyzacji wraz z projektami uchwał.
2017-06-30

Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 lipca 2017 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Adam Suchta, ul. Sienna 30, 00-121 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Artura Sławińskiego oraz o dochodzeniu odpowiedzialności na podstawie ustawy o obligacjach.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. wraz z projektami uchwał.
2017-04-03

Zarząd LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2017 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 10. Powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmiana Statutu Spółki wraz z projektami uchwał.
2016-06-04

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zmiana Statutu Spółki:

 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: „ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”

2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A. wraz z projektami uchwał.
2015-06-02

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 na godzinę 13:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 2015 r.
2014-12-07

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 stycznia 2015 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
 7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2014 r.
2014-06-04

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta są dostępne pod adresem: http://www.lzmo.pl/pl/relacje-inwestorskie/okresowe/1/173

 

2013

2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.11.2012 r.
2012-11-02

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 listopada 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17.01.2012 r.
2012-01-17

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 stycznia 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 29.06.2012
2012-06-03

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 30.06.2011
2011-07-22

Zarząd LZMO S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12.10.2010 r.
2010-07-22

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 października 2010 roku na godzinę 12.00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12, 00-116 Warszawa.